Etap przygotowania i projektowania

Home »  Etap przygotowania i projektowania

Doradztwo przy zakupie działki – pomożemy w wyborze lokalizacji inwestycji, podpowiemy czy można na danej działce/działkach zrealizować wizję inwestora, sprawdzimy szczegółowo stan prawny nieruchomości.

Inwentaryzacje obiektów – zdarza się, że inwestor nie dysponuje dokumentacją budowlaną danego obiektu, a planuje wykonać roboty budowlane wówczas konieczne będzie przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania. Wyszczególniamy inwentaryzację architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną. Inwentaryzacje budowlane wykonujemy w 2D oraz 3D.

Projekty budowlane indywidualne – wykonujemy projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane (do pozwolenia na budowę), wykonawcze, zamienne obiektów budowlanych.

Pełnomocnictwo przy czynnościach urzędowych – w imieniu inwestora uzyskamy dokumenty niezbędne: do zakupu działki, sporządzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę; dokonania zgłoszenia robót budowlanych, zakończenia budowy, przeniesienia własności oraz legalizacji samowoli budowlanej.

Przedmiar robót – sporządzamy zestawienie ilościowe wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Przedmiary wykonujemy przy pomocy oprogramowania Norma Pro.

Kosztorysy budowlane – wykonujemy kosztorysy inwestorskie, „ślepe” i powykonawcze. Kosztorysy wykonujemy przy pomocy oprogramowania Norma Pro.

Harmonogramy budowlane – wykonujemy harmonogramy robót, harmonogramy rzeczowe, harmonogramy finansowe.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – określają standardy (jakość) wykonania robót budowlanych z uwzględnieniem właściwości jakie powinny posiadać wyroby/materiały budowlane, które mają być użyte do wykonania opisanych robót budowlanych. Dokumentacja szczególnie przydatna w przypadku, gdy inwestorem jest osoba spoza branży budowlanej. Na podstawie tej dokumentacji może samodzielnie dokonywać odbiorów robót od wykonawców. Zawieranie umów z wykonawcami w oparciu o specyfikacje niweluje wszelkie niedomówienia oraz problemy przy odbiorach.

Wizualizacje – wykonujemy fotorealistyczne wizualizacje architektoniczne (obrazy płaskie, wirtualne spacery).